Green Building Conference 2017

หมายเหตุ
*ขณะนี้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ปิดแล้ว
*สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าห้องสัมมนา ก่อนเวลาเริ่มการบรรยาย 30 นาที

*สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งไว้สามารถรับบัตรเข้าร่วมสัมมนาได้ที่หน้าฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
*จอดรถฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาที่ outdoor parking 5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 833 5302

กำหนดการ

09:30 – 09:40 กล่าวต้อนรับโดย คุณซาจิด ฮุสเซนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
09:40 – 11:00 การบรรยายหัวข้อ “การจัดการขยะในประเทศไทย” โดย

  • คุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา, รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  • คุณวิจารณ์อินทรกาแหง, นักวิชาการสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คุณอนุดาทวัฒน์สิน, นักวิชาการสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คุณสุธิศา พรเพิ่มพูน, ผู้อำนวยการกองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
11:00 – 11:15 พักรับประทานอาหารว่าง
11:15 – 12:00 การบรรยายหัวข้อ “วัสดุก่อสร้างอาคารเขียว” โดย ดร. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
12:00 – 13:30 พักรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย
13:30 – 15:00 การบรรยายหัวข้อ “พลังงานทดแทนในประเทศไทย” โดย

  • ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • ดร.จีรัง วังจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
  • ผู้บริหารหรือตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15:00 – 15:15 พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 – 16:00 การบรรยายหัวข้อ “Significant Energy Conservation is Real and Achievable – Experience of Empire Tower and Plaza Athenee” โดย คุณเอกอธิป รัตนอารี เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฎิบัติการกลุ่มอาคารสำนักงานบริษัท ทีซีซีแคปปิตอลแลนด์ จำกัด

หมายเหตุ: ทางผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง / การบรรยายในงานเป็นภาษาไทยตลอดรายการ

top